Αξιολόγηση ιατρών Κ.Υ. και εκλογές για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
05/02/2013
Επιστολή ΕΚΟΓΕΝΙΑ προς Αν. Υπουργό Υγείας
09/04/2013

Αξιολόγηση ιατρών Κ.Υ. και εκλογές για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ.

Αθήνα, 04/03/2013
Αρ. Πρωτοκ.: 1619

Προς: Διοικητή 6ης Υ.Πε
Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
3. Ε.Ι.Ν.Α.
Θέμα: «Αξιολόγηση γιατρών των Κ.Υ. και εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Κύριε Διοικητά,

Κατ΄ αρχήν διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον εμπαιγμό μας για το θέμα του βαθμού του Συντονιστή Διευθυντή στα Κ.Υ. διότι ενώ έχει τεθεί στην 6η ΥΠε από 21/9/2012, με το έγγραφο 7624 του Γ.Ν. Αιγίου, διαβιβάστηκε προς επίλυση στο Υπουργείο Υγείας έναν ολόκληρο μήνα μετά το ερώτημα μας (1566/12-12-2012). Δηλαδή τέσσερις ολόκληρους μήνες από την στιγμή που λάβατε γνώση, και αφού με την ερμηνεία του Ν. 3754/09 που εν τω μεταξύ κάνατε (17050/27-11-12) δεν θεωρείτε τα Κ.Υ. τμήματα των Νοσοκομείων, παραπέμψατε την επίλυση στο Υπουργείο Υγείας.
Περαιτέρω με την αστήριχτη αυτή ερμηνεία δεν δύναται να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις των γιατρών των Κ.Υ. διότι η αξιολόγηση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (άρθρο 36, παρ. 2).

«2. Για την αξιολόγηση του κλινικού και εν γένει ιατρικού έργου των γιατρών του Ε.Σ.Υ., της ανταπόκρισής τους στις επιταγές του ιατρικού λειτουργήματος, της τήρησης των υποχρεώσεών τους και της εν γένει υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσής τους, τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος στο οποίο ο γιατρός υπηρετεί και στον οποίο περιέχονται οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Οι εκθέσεις συντάσσονται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους από το Διευθυντή του τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως δεύτερο κριτή και γνωστοποιούνται στον κρινόμενο. Οι κρινόμενοι πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους μπορούν να υποβάλουν έκθεση για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του έτους.»

Κατά την ερμηνεία που έχετε εσείς δώσει, το Κέντρο Υγείας δεν αποτελεί τμήμα και φυσικά, κατά την ίδια ερμηνεία,  οι γιατροί του δεν ανήκουν στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου ο οποίος αποτελείται από τμήματα

Συνεπώς, πάντα κατά την ερμηνεία σας,  ο Διευθυντής του Κ.Υ. δεν είναι  αρμόδιος να συντάξει εκθέσεις αξιολογήσεις.  Ομοίως αναρμόδιος είναι ως δεύτερος κριτής και ο Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα.
Βεβαίως χωρίς εκθέσεις αξιολόγησης δεν είναι δυνατή και η εξέλιξη των γιατρών, όπως ομαλώς γινόταν μέχρι σήμερα, και οι διαμαρτυρίες των γιατρών θα είναι κάτι περισσότερο από εύλογες. Θα είναι πλήρως δικαιολογημένες.
Θέλουμε να ελπίζουμε, κ. Διοικητά, αφού έχετε διατελέσει και Διευθυντής Κ.Υ., ότι θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην επίλυση του θέματος διότι κάθε φορά που θα ανακύπτει θέμα ερμηνείας, εάν δηλαδή το Κ.Υ. αποτελεί ή όχι τμήμα του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται, θα αντιμετωπίζετε εσείς μεν ένα ¨βουνό¨ προβλημάτων οι δε γιατροί των Κ.Υ. μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία η οποία θα καταλήγει στην υπηρεσιακή τους τιμωρία.
Περαιτέρω διαμαρτυρόμαστε για την κωλυσιεργία η οποία υπάρχει, κατά τα φαινόμενα μόνον στην 6η ΥΠε, για την συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με αιρετά μέλη και όχι με διορισμένα. Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4025/11 η 6η ΥΠε δεν έχει καταφέρει όχι μόνον να προκηρύξει εκλογές για την συγκρότηση του  αλλά ούτε και το διορισμένο σώμα συνεδριάζει.
Αναρωτιόμαστε, κ. Διοικητά, με ποίο τρόπο θα προταθούν λύσεις για τα συνεχώς διογκούμενα προβλήματα των Κ.Υ. εάν τα προβλεπόμενα όργανα δεν συνεδριάζουν.
Ευελπιστούμε και για ταχεία λύση αυτού του προβλήματος και καταλήγοντας επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας για τα σας θέσουμε, από κοντά, και άλλα προβλήματα των Κ.Υ. (ελλείψεις προσωπικού, εργαστήρια, αποσπάσεις γιατρών, εφημερίες κλπ).

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η  Πρόεδρος                                                        Ο  Γραμματέας

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                             ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ