ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Προσχέδιο νόμου για τις ειδικότητες
04/10/2012
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ
03/01/2013

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                       Αθήνα, 12/12/2012

                                                                                                              Αρ. Πρωτοκ. : 1566

                                                                                                               

Προς Διοικητή 6ης ΥΠΕ

           

ΘΕΜΑ: ΒΑΘΜΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Κύριε Διοικητά,

Αναφορικά με το 17050/27-11-2012 έγγραφό σας, το οποίο εστάλη στο Γ.Ν. Αιγίου, αλλά σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας και σε άλλα νοσοκομεία της 6ης ΥΠε, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τον νόμο 2194/94, άρθρο 5, παρ. 1 « Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού όλα τα κέντρα υγείας μετατρέπονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού στον οποίο ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να υπάγονται και σε νοσοκομεία άλλων νομών. Οι υγειονομικοί σταθμοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας. Οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών, που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παρ. 6 του ν.2071/1992, καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στον οργανισμό των αντίστοιχων νοσοκομείων που υπάγονται και προκηρύσσονται ξεχωριστά για το κέντρο υγείας. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στα κέντρα υγείας και τους υγειονομικούς σταθμούς, εντάσσεται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες προς αυτές που ήδη κατέχουν…..».  Ομοίως κατά τον νόμο 2889/01, άρθρο 15, παρ. 4, «Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα Κέντρα Υγείας, με τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, εξακολουθούν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκομείων , στα οποία υπάγονται μέχρι σήμερα, και οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των νοσοκομείων αυτών». Περαιτέρω κατά τον οργανισμό των Κ.Υ, όπως αυτοί έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 264-1985, τα Κ.Υ. συστήνονται ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

  Συνεπώς το Κέντρο Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του Νοσοκομείου, όπως οποιοδήποτε Τμήμα του Νοσοκομείου, οργανικά δε και διοικητικά υπάγεται σε αυτό. Κατά δε την απόφαση  14 της 123ης Ολομέλειας του Κ ΕΣ Υ (30/5/96):«Τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά του Ιατρεία αποτελούν ενιαία Διεύθυνση ισότιμη με τις λοιπές Διευθύνσεις του Νοσοκομείου»

H οποιαδήποτε ηθελημένη παρερμηνεία των ως άνω διατάξεων, ώστε οι διατάξεις για τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή να έχουν εφαρμογή για το Νοσοκομείο και όχι για το Κέντρο Υγείας, που αποτελεί Τμήμα του Νοσοκομείου, είναι παράνομη, καταχρηστική και αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισότητας, της ισότιμης μεταχείρισης, της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

Β. Παρατηρούμε ότι οι υπηρεσίες της 6ης Υπε, παραθέτουν αποσπασματικά τμήματα των νόμων, αγνοώντας τόσο το πνεύμα του νόμου όσο και την βούληση του νομοθέτη. Δηλαδή ο νόμος 3754/09 στο άρθρο 1, εδ. 2 αναφέρει ότι «… Ο παρών νόμος αφορά το σύνολο του ιατρικού προσωπικού του κλάδου ΕΣΥ…,.». Περαιτέρω ο ίδιος νόμος στο άρθρο 3,παρ. 1β «. Για τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος νόμου, εξομοιούται με Συντονιστή Διευθυντή κάθε Διευθυντής που είναι μοναδικός στο Τμήμα του..». Στην δε περίπτωση Ζ του άρθρου 4 αναφέρει ότι δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή μόνον όταν οι Διευθυντές είναι περισσότεροι του ενός «….Σε κάθε Τμήμα Νοσοκομείου του ΕΣΥ, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι του ενός Διευθυντές, δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή…». Δηλαδή ο νομοθέτης θεωρεί εκ των  ουκ άνευ ότι θεσμοθετείται θέση Συντονιστή Διευθυντή σε κάθε Τμήμα του Νοσοκομείου, όταν δε  υπάρχει ένας και μόνον Διευθυντής και μάλιστα κατά την ιδία περίπτωση Ζ αυτή η θέση καταλαμβάνεται από τους «υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, …., μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.

Γ. Παρατηρούμε επίσης ότι δεν γίνεται καμία μνεία στο νέο βαθμολόγιο των γιατρών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της  περ. Δ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από άρθρο 55, παρ. 1 του νόμου 3918/11 «Η περ. Δ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι βαθμοί των ειδικευμένων ιατρών είναι: Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄, Διευθυντής και Συντονιστής Διευθυντής.». Δηλαδή το βαθμολόγιο είναι ένα και το αυτό είτε αφορά στους νοσοκομειακούς γιατρούς είτε στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας. Μια δε προσεκτικότερη ανάγνωση του άρθρου 61 του νόμου 3918/11, την οποία επικαλείται το έγγραφό σας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «… οι Διευθυντές που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ δυνάμει του εδαφίου β΄ παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο…». Πρόκειται δηλαδή για τους μόνιμους αγροτικούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής που υπηρετούν στα Κ.Υ. Συνεπώς η βούληση του νομοθέτη είναι να ισχύει  το ίδιο βαθμολόγιο και στα Κ.Υ.

Μάλιστα η βούληση του νομοθέτη αποτυπώνεται τόσο στην ερμηνευτική εγκύκλιο μετά την ψήφιση του νόμου 3754/09, που έχει κοινοποιηθεί στα Νοσοκομεία και στις ΥΠΕ όλης της χώρας, όσο και στην εισηγητική έκθεση κατά την κατάθεση του νόμου 3754/09 στη Βουλή. Ο δε τέως Γενικός Γραμματέας του ΥΥκΚΑ κ. Νικ. Πολύζος, ερμηνεύοντας ορθά τη βούληση του νομοθέτη απέστειλε έγγραφο(ΓΓ οικ. 26306/3-3-11 ), μετά την δημοσίευση του Ν. 3918/11 σε ΦΕΚ, σε όλες τις ΥΠΕ και τα νοσοκομεία  με την εντολή να διορίσουν επιστημονικό υπεύθυνο στα Κ.Υ, ο οποίος να έχει το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε κύριε Διοικητά, όπως δώσετε οδηγίες στα Νοσοκομεία της αρμοδιότητάς σας, να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις ώστε στα Κ.Υ. που υπάγονται  οι υπάρχοντες Διευθυντές σε οργανική θέση να λάβουν το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή. Κάθε αντίθετη οδηγία θα συνιστά πέραν της παραβίασης των νόμων και προσβολή της προσωπικότητας των θιγόμενων γιατρών καθώς θα πρόκειται για περί αδικαιολογήτου και παράνομης υποβάθμισης τους.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                           Ο  Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                            ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ