Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για τον συντονισμό στην εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών

Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής
04/04/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Μετάφραση Ιατρικού Συγγράμματος
04/04/2011

Προτάσεις Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. για τον συντονισμό στην εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών

Προτείνεται η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ7α/Γ.Π.οικ. 1328/3-2-04 με θέμα «Συντονιστές Εκπαίδευσης  για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής» ως ακολούθως:

Για κάθε νοσοκομείο, που παρέχει ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, ορίζεται Συντονιστής Εκπαίδευσης ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής με κύριο καθήκον τον συντονισμό και την εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος, την κατανομή και τοποθέτηση των ειδικευομένων στις επιμέρους κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού. Ο Συντονιστής εποπτεύει 20 ειδικευόμενους με την εξαίρεση των Νοσοκομείων που εκπαιδεύουν περισσότερους από 20 όπου θα μπορεί να εποπτεύει έως 25. Για τα νοσοκομεία που έχουν μικρότερο αριθμό ειδικευομένων ορίζεται Συντονιστής για περισσότερα από ένα Νοσοκομεία της ίδιας ΥΠΕ. Η θητεία του Συντονιστή είναι τριετής.

Ρόλος και καθήκοντα

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της γενικής ιατρικής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα :

  • Καταρτίζει το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης  των ειδικευομένων, ελέγχει την σωστή τήρησή του σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές των επιμέρους τμημάτων.
  • Καθορίζει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στα επί μέρους τμήματα του Νοσοκομείου, στα Κέντρα Υγείας και σε κάθε άλλη μονάδα όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας που προβλέπονται στο αντίστοιχο Π.Δ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη λειτουργία, και τις συνθήκες  κάθε μονάδας εκπαίδευσης.
  • Εισηγείται   στο επιστημονικό συμβούλιο του Νοσοκομείου προέλευσης του ειδικευόμενου γιατρού, οσάκις  πρέπει ο ειδικευόμενος γενικός γιατρός να μετακινηθεί για να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του σε άλλο νοσοκομείο από εκείνο στο οποίο έχει τοποθετηθεί (και υλοποιείται η μετακίνηση  με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου)
  • Ορίζει με απόφαση του που κοινοποιεί στο ΚΕ.Σ.Υ. τους εκπαιδευτές της αντίστοιχης ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α’, σε κάθε τμήμα του Νοσοκομείου, στο Κέντρο Υγείας ή σε άλλη μονάδα όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του αντιστοίχου Τμήματος.
  • Εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό περάτωσης της προβλεπόμενης από το νόμο εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπ: όψη· τα επί μέρους πιστοποιητικά και το βιβλιάριο του ειδικευομένου.

Κριτήρια Επιλογής Συντονιστή

1. Να έχει το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή και προκειμένου περί Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων να είναι Καθηγητής 1ης Βαθμίδας. Σε περίπτωση έλλειψης ή μη ύπαρξης ενδιαφέροντος να υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου για γιατρό μέχρι του βαθμού του Διευθυντή

2. Να είναι Γενικός Γιατρός και σε περίπτωση έλλειψης να υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου για γιατρό άλλης ειδικότητας.

Διαδικασία Επιλογής Συντονιστή

Ο Συντονιστής εκπαίδευσης ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. και  εισήγηση της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Προκειμένου να εισηγηθεί η Επιτροπή αποστέλλει πρόσκληση, μέσω των Υ.ΠΕ., σε όλα τα Νοσοκομεία που παρέχουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Στην πρόσκληση θα περιλαμβάνονται τα κριτήρια επιλογής συντονιστή καθώς και αίτημα για συνοδό βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων.

Η πρόσκληση κοινοποιείται και στο Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του.

Κατά την εισήγηση λαμβάνει υπ’ όψιν της:

Εισηγήσεις των Δ.Σ. των Νοσοκομείων οι οποίες συνοδεύονται από αιτιολογημένη και  τεκμηριωμένη πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η εισήγηση περιλαμβάνει μέχρι τρία ονόματα.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας του ορισθέντος συντονιστή (πέραν του 2μήνου), λόγω ασθενείας, ειδικής άδειας ή άλλων λόγων, αντικαθίσταται μετά από απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τον επόμενο υποψήφιο σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και την πρόταση του ΚΕΣΥ.

Η παλαιότερη πρόταση που απαιτούσε «τεκμηριωμένη πρόταση του Επιστημονικού φορέα της ειδικότητας πρέπει να αποσυρθεί διότι α) δεν υπάρχει μόνο ένας επιστημονικός φορέας της ειδικότητας β) ουδείς επιστημονικός φορέας, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμική θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για επιλογή προσώπων που θα έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα στο ΕΣΥ.

Το μοναδικό θεσμοθετημένο επιστημονικό όργανο εντός του ΕΣΥ είναι τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων  γ) Ομοίως ο επαγγελματικός «φορέας» Γενικής Ιατρικής είναι αυτονόητο – το υποδηλώνει και ο τίτλος του – δεν μπορεί να υποβάλλει επιστημονικές προτάσεις.

Διαδικασίες για τον ολοκληρωμένο συντονισμό της εκπαίδευσης

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην εκπαίδευση που έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί και επισημανθεί (απόφαση υπ’ αριθ. 5/150ης/15.7.99 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.), μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους οι συντονιστές και οι Υ.ΠΕ. θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:

1.  Να οργανώνονται συναντήσεις σε επίπεδο περιφέρειας Υ.ΠΕ. των συντονιστών με τους διοικητές ή υποδιοικητές των Υ.ΠΕ. και τους Δ/ντες Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων που χορηγούν ειδικότητα ή ασκούν ειδικευόμενους  τουλάχιστον ανά 6μηνο και ενδιαμέσως όποτε αυτό είναι απαραίτητο

2. Να οργανώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής σε επίπεδο περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) τουλάχιστον σε 2μηvη βάση.

3. Να αξιολογείται  το εκπαιδευτικό έργο του Συντονιστή  κάθε χρόνο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το οποίο είναι το μόνο θεσμοθετημένο επιστημονικό όργανο – συμμετέχουν και οι ειδικευόμενοι δια του αντιπροσώπου τους – εντός του Ε.Σ.Υ. Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στο Κ.Ε.Σ.Υ. μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της αντίστοιχης Υ.ΠΕ.

4. Να διευκολύνεται ο Συντονιστής εκπαίδευσης, ώστε να δύναται να τοποθετεί τους ειδικευόμενους προκειμένου να πραγματοποιούν εφημερίες σε άλλο τμήμα από αυτό που ασκούνται, όταν εκπαιδευτικοί λόγοι το επιβάλουν ή όταν δεν πραγματοποιούνται εφημερίες στο τμήμα άσκησης τους.

Επισημαίνεται ότι για να είναι εφικτό και να γίνεται αυτό, θα πρέπει οι Διοικητές των Νοσοκομείων όπου είναι τοποθετημένοι οργανικά οι ειδικευόμενοι, να διαχωρίζουν από την αρχή του έτους το αναλογούν μερίδιο εφημεριών των ειδικευομένων στην Γενική Ιατρική και να το διαθέτουν στον Συντονιστή εκπαίδευσης ως σε τμήμα, προκειμένου να καταρτίζεται ξεχωριστό πρόγραμμα εφημερίας των ειδικευόμενων στην Γενική Ιατρική ώστε να μπορεί να εφημερεύει ο ειδικευόμενος στα απαραίτητα για την εκπαίδευσή του τμήματα, ανεξαρτήτως των εφημερευόντων στα συγκεκριμένα τμήματα.

Τονίζουμε ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα η εκπαίδευση των ειδικευόμενων, ιδίως στα τμήματα στα οποία αυτός παραμένει για μικρά χρονικά διαστήματα

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας

Πηγή  Περδικάκη                                                       Σπύρος Μάρκου