ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ
09/10/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΣΥ
20/11/2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ.

http://www.collegegp.gr/wp-content/uploads/2013/10/ΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΟΓΕΝΙΑ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-Π.Φ.Υ.-ΑΡ-ΠΡΩΤ-1917-ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΕΚΟΓΕΝΙΑ1.pdf

 

Αθήνα, 28/10/2013

                                                                                                             Αρ. Πρωτοκ. : 1917

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα :  Θέσεις Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) για τις μεταρρυθμίσεις στην Π.Φ.Υ.:

 

Η εξασφάλιση του δικαιώματος της υγείας αποτελεί κύριο κοινωνικό στόχο  και  η προαγωγή και προστασία της υγείας είναι απαραίτητος όρος για μια συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας έχει πλέον αναγνωρισθεί από όλους τους ιατρικούς φορείς και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας. Η οργανωμένη ΠΦΥ θα πρέπει να  είναι ο βασικός κορμός ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού συστήματος Υγείας με συνεχή στήριξη και προώθηση από

 1. Το Γενικό γιατρό ως οικογενειακό γιατρό και επί ελλείψει αυτού τον Παθολόγο , οι οποίοι με μετεκπαίδευση σε ειδικά  θέματα μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη ο οποίος θα προσφεύγει σε αυτόν για κάθε θέμα υγείας.
 2. Την ομάδα υγείας , που θα αποτελείται από (κοινοτικό) νοσηλευτή,  επισκέπτη  υγείας , μαία, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο  και σε στενή συνεργασία με τους Οικογενειακούς γιατρούς θα συγκροτούν την πολυεπιστημονική κοινοτική ομάδα υγείας.
 3. Καθιέρωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας , με συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό και συνεχή αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της ΠΦΥ.
 4. Την πλήρη αυτονόμηση (διοικητική και οικονομική) με κλειστούς προϋπολογισμούς των Κέντρων Υγείας και την υπαγωγή τους στις Υγειονομικές Περιφέρειες με μόνο την επιστημονική διασύνδεση με τα άλλα επίπεδα φροντίδας.
 5. Τα  Group Practice ή οι μεμονωμένοι ιατροί  που θα υπάγονται (με συμβάσεις) στα Κέντρα Υγείας.

Οι θεσμικές , οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές που θα υιοθετηθούν για την  οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος ΠΦΥ θα πρέπει να γίνει με θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου  δυναμικού που θα στηρίξει και θα αγωνισθεί καθημερινά, διαμορφώνοντας μια καινούρια κουλτούρα υγείας.

Βασικές προϋποθέσεις για την μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. :

 1. Καθιέρωση παραπομπής από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 2. Ισότητα πρόσβασης , άμεση προσπέλαση όλων των πολιτών και συνέχεια της Φροντίδας.
 3. Παροχή υπηρεσιών όλο το 24ωρο.
 4. Καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.
 5. Παροχή βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων στην Π.Φ.Υ..
 6. Ενιαιοποίηση όλης της Π.Φ.Υ..
 7. Αυτονόμηση   διοικητική και οικονομική των Κέντρων Υγείας  και υπαγωγή τους στις Υ.Πε.
 8. Εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών).
 9.  Άμεση προώθηση διοικητικών και νομοθετικών ρυθμίσεων.
 10. Εξασφάλιση επιστημονικών και οικονομικών κινήτρων .
 11. Εξασφάλιση της συνέχειας της Μεταρρύθμισης.
 12. Συνεχή σταθερή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας .

Η συνεχής αύξηση των δαπανών υγείας κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην αναζήτηση και καθιέρωση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης με την καθιέρωση της συμμετοχής του χρήστη των υπηρεσιών υγείας στο κόστος των ιατρικών επισκέψεων και των εξετάσεων,  γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική αρωγή  στις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ εάν αυτό το έσοδο παρέμενε στις υπηρεσίες που το εισπράττουν και να μπορεί να διατεθεί   για τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών.

Ο τρόπος αμοιβής των οικογενειακών γιατρών της ΠΦΥ πρέπει να διαθέτει παράλληλα κίνητρα για την ικανοποίηση του χρήστη των υπηρεσιών , του ιατρού που λειτουργεί σε αυτό το σύστημα αλλά και του ίδιου του συστήματος υγείας ώστε να εξαλειφτεί η πλασματική ζήτηση υπηρεσιών αλλά και να μειωθεί το κόστος της εξωνοσοκομειακής φροντίδας.

Με γνώμονα τα παραπάνω θα πρέπει να υιοθετηθεί μία μικτή μέθοδος αμοιβής  με σταθερή βασική αμοιβή, με επιπλέον αμοιβή κατά κεφαλή και κατά πράξη (για πράξεις πρόληψης και αγωγής υγείας).

Αυτός ο τρόπος αμοιβής έχει το πλεονέκτημα ότι:

 1. Καλύπτει και τους γιατρούς που εργάζονται σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές όπου κυριαρχεί η  πληθυσμιακή ανομοιογένεια.
 2. Προφυλάσσει από υπερβολές στη δημιουργία πλασματικής ζήτησης υπηρεσιών.
 3. Εξασφαλίζει καλή διαπροσωπική σχέση  γιατρού – ασθενούς.
 4. Προάγει την υγεία των πολιτών.
 5. Δυνατότητα συνδυασμού  εφαρμογής πολιτικής κινήτρων και αντικινήτρων.
 6. Ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών με παράλληλη συγκράτηση του κόστους.
 7. Βελτίωση εισοδήματος ιατρών αναλόγως της αποδοτικότητας .

Τέλος  θα πρέπει να τονιστεί ότι πρώτιστα θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει τον οικογενειακό του ιατρό, να έχει προσπέλαση και παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ οποτεδήποτε τις χρειαστεί, καθώς και  παροχή  κατ’ οίκον φροντίδας όποτε αυτό είναι αναγκαίο . Όλες οι παραπάνω δυνατότητες  αποτελούν τις αναγκαίες συνιστώσες του συστήματος ΠΦΥ που διασφαλίζουν την συνέχεια της φροντίδας και οδηγούν στη δημιουργία του αναγκαίου αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας που θα καθιερώσει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                           Ο  Γραμματέας

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                          ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ