ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
30/01/2013
Αξιολόγηση ιατρών Κ.Υ. και εκλογές για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ.
04/03/2013

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Αθήνα 05/02/2013
Αρ. πρωτ.: 1595

Προς: Τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας
Κοιν.: 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας
Θέμα: Σχετικά με το ερώτημα της 6ης ΥΠΕ (619/11-1-2013) για τους Συντονιστές Διευθυντές των Κ.Υ..

Συνημ.: Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. (11 σελίδες)

Αναφορικά με το ως άνω σχετικό ερώτημα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Α) Το Κ.Υ. αποτελεί τμήμα του Νοσοκομείου όπως αναλυτικά επεξηγεί η επισυναπτόμενη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΕΝΓΕ.  Το γεγονός ότι κατά τον οργανισμό τους τα Κ.Υ συγκροτούνται σε Διεύθυνση δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποτελούν αποκεντρωμένα τμήματα των Νοσοκομείων. Πως άλλωστε θα μπορούσε να προχωρήσει η αξιολόγηση των γιατρών του Κ.Υ., κατά τον Ν. 3754/09, εάν οι γενικοί γιατροί και παιδίατροι του Κ.Υ. δεν ανήκαν στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου, ο οποίος συγκροτείται από τμήματα του νοσοκομείου; Όσες αξιολογήσεις έγιναν και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, κατ΄ αυτό τον τρόπο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας,  είναι άκυρες;   Πλείστα όσα νοσοκομεία καλούν τους Γενικούς Γιατρούς να εφημερεύσουν στα ΤΕΠ του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου. Δηλαδή όταν είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων οι γενικοί γιατροί ανήκουν σε τμήμα του παθολογικού τομέα του νοσοκομείου. Για πιο λόγο νοσοκομεία της Περιφέρειας καλούν Διευθυντές γιατρούς των Κ.Υ. να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διευθυντών Ιατρικής Υπηρεσίας και Παθολογικού Τομέα, εάν δεν θεωρούν το Κ.Υ. τμήμα του Νοσοκομείου;

Β) Οι υπηρεσίες της 6ης ΥΠΕ φαίνεται να αγνοούσαν τόσο το άρθρο 61 του Ν.  3918/11, το οποίο αναγνωρίζει ότι ο βαθμός του Συντονιστή Διευθυντή υφίσταται στα ΚΥ και τα Π.Ι., όσο και το έγγραφο ΓΓ οικ. 26306/3-3-11 του τέως Γ.Γ. κ. Νικολάου Πολύζου. Το δε έγγραφο του κ. Πολύζου απαντά και στο ερώτημα για τον διαχωρισμό καθηκόντων μεταξύ Συντονιστή Διευθυντή και επιστημονικού υπευθύνου του Κ.Υ. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας και μόνος γιατρός με τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή οι δύο θέσεις ταυτίζονται. Εάν υπάρχουν περισσότεροι τους ενός γιατροί με τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, σε έναν από αυτούς ο Διοικητής της ΥΠΕ ορίζει καθήκοντα επιστημονικού υπευθύνου (Ν. 1397/83 αρθρ. 17 &18 όπως έχουν τροποποιηθεί)  και λαμβάνει και το επίδομα ευθύνης όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ (οικ. 2/85127/0022/22.11.2012)

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                                  Ο  Γραμματέας

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                       ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ