ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Γνωμοδότηση για τον Βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή στα Κέντρα Υγείας
29/01/2013
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
05/02/2013

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Αθήνα, 29 – 01 – 2013

                                                                                       Αρ. πρωτ.: 1592                                                                       

                                        

 

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Στουρνάρα Ιωάννη

 

Θέμα:  Συντάξιμες Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Όπως γνωρίζετε με την μείωση των ειδικών μισθολογίων μειώνονται αντίστοιχα και οι συντάξιμες αποδοχές.

 

Σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να ισχύσουν και για τους γιατρούς του ΕΣΥ ότι ισχύει και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους με βάση τις  διατάξεις της παραγράφου 2α & 2στ του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

 

§2.α. Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο μισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

 

§στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                                 Ο  Γραμματέας

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                                       ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ