ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΠΥ
26/05/2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΟΓΕΝΙΑ – ΝΕΟ Δ.Σ.
02/06/2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αθήνα 22/05/2015

Αρ. πρωτ.: 2492
Προς: Την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας,
κα Στεφανοπούλου – Μαυρομμάτη Δήμητρα

Αγαπητή Κα Πρόεδρε,

Με μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε για δήλωσή σας προς τα ΜΜΕ με την οποία αναφέρετε την δυσαρέσκειά σας ως προς την καθυστέρηση της μετακίνησης ιατρών από τα Κέντρα Υγείας προς τα Νοσοκομεία για κάλυψη εφημερειακών αναγκών.
Σας ενημερώνουμε, αν και θα έπρεπε να το γνωρίζετε λόγω του αξιώματός σας, ότι στα Κέντρα Υγείας του νομού σας υπηρετούν μόνο δύο παθολόγοι ( ο ένας εκ των οποίων είναι ήδη, από σειρά ετών αποσπασμένος σε νοσοκομείο), ενώ οι υπόλοιποι υπηρετούντες ιατροί είναι όλοι Γενικοί Ιατροί.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι ο Οργανισμός του Νοσοκομείου Αργολίδας δεν προβλέπει θέση Γενικού Ιατρού οποιασδήποτε βαθμίδας και για κανένα Τμήμα του Νοσοκομείου, πολύ δε περισσότερο για τα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία. Δια νόμου (ΦΕΚ 874Β της 20/03/2012) προβλέπεται θέση Γενικού Ιατρού μόνο σε οργανωμένο αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ιατρού όμως όπως χαρακτηριστικά διευκρινίζεται : “Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση − διοίκηση − συντονισμό του έργου της εφημερίας” και τέτοιο τμήμα δεν έχει συσταθεί μέχρι και σήμερα, στο νοσοκομείο αναφοράς σας.
Όπως γνωρίζετε, οι Γενικοί Ιατροί των Κέντρων Υγείας, είναι ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα δε καθήκοντά τους ορίζονται και διέπονται από τη κείμενη νομοθεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και από τους Οργανισμούς Σύστασης των δύο Κέντρων Υγείας του νομού Αργολίδος. Αφορούν δε σε θεραπευτικό έργο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και όχι Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, υποχρεούνται σε εφημερία στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας, αλλά πάντοτε σύμφωνα προς το γνωστικό τους αντικείμενο. Δεν θα ήταν, άλλωστε, δυνατό το πνεύμα του Νόμου να εννοεί κάτι διαφορετικό, διότι θα ήταν αντίθετο και προς τη κοινή λογική.
Εξάλλου, η απρόσκοπτη λειτουργία ενός Νοσοκομείου είναι κάτι ξεχωριστό από την υποχρέωση προς την εφημερία των Ιατρών και δεν σημαίνει ότι αυτή επιτυγχάνεται όταν ένας Ιατρός άλλης ειδικότητας αναλαμβάνει να στελεχώσει μια Κλινική ή Τμήμα ή Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία ενός Νοσοκομείου. Είναι ευνόητο, ότι ένας Γενικός Ιατρός δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα μιας άλλης ειδικότητας, ούτε βέβαια και το αντίθετο(!!!) Αν δεν ίσχυε αυτό, η Πολιτεία δεν θα καθόριζε ξεχωριστά την εκπαίδευση και τους τίτλους των ειδικοτήτων. Επίσης, για την αντιμετώπιση και περίθαλψη των περιστατικών σε μια Κλινική ή Τμήμα ή τα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, είναι σαφές, ότι πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος εξειδικευμένος Ιατρός, προκειμένου να αναλάβει τη περίθαλψή τους και την εν γένει αντιμετώπισή τους, παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος, σύμφωνα με το πνεύμα αλλά και το γράμμα του Νόμου.
Από πληθώρα νομικών διατάξεων καθώς και από τους κανόνες δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος, καθίσταται σαφές, ότι ο ειδικευμένος Ιατρός δεν μπορεί να ασκεί ούτε κύρια αλλ’ ούτε επιβοηθητικά καθήκοντα σε άλλη ειδικότητα, κάτι που εδώ προφανώς επιχειρείται και για το οποίο Γενικοί Ιατροί του συλλόγου σας βρίσκονται ήδη σε δικαστική διαμάχη με το νοσοκομείο Αργολίδας.
Η αόριστη αναφορά στη δήλωσή σας σε Ιατρούς των Κέντρων Υγείας, χωρίς να αναφέρεστε στους Γενικούς Ιατρούς , διότι αυτούς υπονοείτε, είναι εξόχως παραπλανητική, διότι, επιχειρείτε να υποχρεώσετε τους θιγόμενους Γενικούς Ιατρούς, μέλη μας, να ασκήσουν, μετακινούμενοι στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, ειδικότητα άλλη από αυτή που κατέχουν, δηλαδή να ασκήσουν την ειδικότητα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής στην οποία εκπαιδεύθηκαν λίγους μήνες κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς τους, με το πρόσχημα πραγματοποίησης εφημεριών, για να εργασθούν όπως οι Παθολόγοι και οι Χειρουργοί, στους οποίους οι ίδιοι οι Γενικοί Ιατροί παραπέμπουν ασθενείς για αντιμετώπιση, επειδή ακριβώς χρειάζονται νοσηλεία ανώτερης βαθμίδας.
Γνωρίζοντας το Β.Δ. του 1957 (άρθρο 4, παρ.11) περί συστάσεων των Ιατρικών Συλλόγων στο οποίο αναφέρεται ότι : ” ο ιατρικός σύλλογος οφείλει να εποπτεύει για τη σωστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ιατρών “, περιμέναμε από τη θέση που κατέχετε να διαφυλάξετε τα συμφέροντα των μελών του ιατρικού σας συλλόγου ως αρωγός και θεσματοφύλακας και να τους προστατέψετε από πιθανή έκθεση σε διοικητικά και πειθαρχικά παραπτώματα παρά να τους ωθήσετε σε αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας.
Σας αποτρέπουμε από την έκφραση τέτοιων δηλώσεων στο μέλλον και σας καθιστούμε σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε ως Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών παρεμβάσεις τέτοιου τύπου αλλά θα διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μελών μας με κάθε νόμιμο μέσο.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ