Καταστατικό του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕ.ΝΙΑ)»

Άρθρο 1ο

Επωνυμία-Έμβλημα-Έδρα-Σφραγίδα Συλλόγου

 1. Ιδρύεται στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής, επιστημονικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)» και στην Αγγλική «Greek College of General Practitioners (G.C.G.P.)».
 2. Ο Σύλλογος θα έχει σαν έμβλημα σε σχήμα κυκλικό, μια τριμελή οικογένεια κάτω από την σκέπη μιας οικίας στην οποία αντί της μιας κολώνας είναι ένας ιατρός και στην άλλη κολώνα είναι τυλιγμένο ένα φίδι, έτσι όπως είναι το σύμβολο των ιατρών. Γύρω από αυτή την εικόνα μεταξύ δυο κυκλικών γραμμών αναγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. 2010.».
 3. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών του Νομού Αττικής. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλες περιοχές της χώρας.
 4. Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει σχήμα κυκλικό, στην οποία αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία του Συλλόγου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)» και το έτος ίδρυσης «2010» και στο κέντρο της εικονίζεται τριμελής οικογένεια κάτω από την σκέπη μιας οικίας στην οποία αντί μιας κολώνας είναι ένας ιατρός και στην άλλη κολώνα είναι τυλιγμένο ένα φίδι, έτσι όπως είναι το σύμβολο των ιατρών.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου

Ο Σύλλογος προτίθεται να δραστηριοποιηθεί για την υλοποίηση των επιμέρους (μη κερδοσκοπικών) κοινών επιδιώξεων των μελών του και κυρίως:

 1. Την προαγωγή και προβολή της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής.
 2. Την δημιουργία επιστημονικού βήματος για όσους ασχολούνται με την προαγωγή, τη μελέτη, την προβολή και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής της στον ευρύτερο χώρο της Γενικής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας γενικότερα.
 3. Την καθοιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, στήριξη της εκπαίδευσης, είτε αυτή είναι η πανεπιστημιακή είτε η συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών και την ενίσχυση αυτής μέσω ίδρυσης τμημάτων Γενικής Ιατρικής σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και συνεργασίας με τα Ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, άλλα Επιστημονικά όργανα της Γενικής Ιατρικής , Επιστημονικές εταιρείες άλλων ειδικοτήτων, Συλλόγους και Σωματεία.
 4. Τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων.
 5. Την καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης (ηθικής και υλικής) μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και των κρατικών Αρχών.

Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος και δρα με γνώμονα τον Καταστατικό του σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργήσει και δεν θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοποί ξένοι προς τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο.

Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που θα έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων ή φορέων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς απαγορεύονται.

 

Άρθρο 3ο

Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών του Συλλόγου

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που αρμοδίως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και θα θέτει σε εφαρμογή, συνεργαζόμενος με άλλους πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς, με πανεπιστημιακούς φορείς και επιστήμονες κλπ.

Επίσης, χρησιμοποιεί χρηματοδοτικές δυνατότητες προς όφελος των σκοπών του.

Ως πρόσφορα μέσα για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών του Συλλόγου ορίζονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα:

 1. Οι περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών για συζήτηση και ενημέρωση επί θεμάτων Γενικής Ιατρικής.
 2. Ο καθορισμός ομάδων εργασίας για την μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων θεμάτων.
 3. Η εκπόνηση μελετών που θα οδηγήσουν στην συνολική λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων οι οποίες θα προβάλλονται με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις ή δημοσιεύματα ή διαγγέλματα ή ψηφίσματα, με σκοπό τη διακήρυξη των θέσεων του επί θεμάτων του ενδιαφέροντος ή του επιστημονικού και επαγγελματικού συμφέροντος των μελών του.
 4. Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για την προώθηση επιστημονικών θέσεων και προτάσεων που προάγουν τους σκοπούς του άρθρου 2.
 5. Η έκδοση επιστημονικών περιοδικών, η οργάνωση ετησίου Συνεδρίου του Συλλόγου, η οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με αμιγείς εκπαιδευτικούς στόχους, η γενικότερη υποστήριξη οργάνωσης εθνικών ή διεθνών συνεδρίων, η συμμετοχή του ιδίου του Σωματείου ή των μελών του μεμονωμένα σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια του ευρύτερου επιστημονικού του χώρου, καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 6. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού. Ο αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζεται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου βάσει του εσωτερικού κανονισμού του και την οικονομική του κατάσταση.
 7. Η πραγματοποίηση κάθε έτος συγκέντρωσης των μελών του στην Αθήνα.
 8. Η αναζήτηση, υποβοήθηση και υποστήριξη κάθε προσπάθειας παντός μέλους του Συλλόγου ή μη,ικανού να βοηθήσει τα συμφέροντα του Συλλόγου,με γνώμονα την ανιδιοτέλεια του ατόμου.
 9. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με άλλους Συλλόγους ή με ευρύτερες ενώσεις και με τις Δημοτικές ή Κρατικές Αρχές και με παραστάσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (Δημοτικής, Κρατικής κλπ.) για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και των συμφερόντων των μελών.
 10. Επιδιώκοντας για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων φυσικών προσώπων και αναζητώντας έκτακτους και τακτικούς πόρους από κάθε αρμόδιο Δημοτικό ή Κρατικό φορέα.

 

Άρθρο 4ο

Μέλη

 1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:

α. Τακτικά μέλη, τα οποία εγγράφονται στο Σύλλογο σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

Τακτικά μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια τα Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.

Τακτικά μέλη δύναται να είναι κάθε ιατρός απασχολούμενος στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που κατέχει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

β.Επίτιμα μέλη, τα οποία αναγορεύονται ως τέτοια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από πρόταση τουλάχιστον του 1/5 των τακτικών μελών που καταβάλλουν ανελλιπώς τις ετήσιες ταμειακές εισφορές.

Σαν επίτιμα μέλη μπορούν να προταθούν διατελέσαντες Καθηγητές ή αναπληρωτές Καθηγητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επίσης, εξέχοντα πρόσωπα κύρους, όπως άτομα που ασχολούνται ερευνητικά ή είναι ειδικευόμενα στην Γενική Ιατρική, με ενδιαφέρον για τακτική επιστημονική ενημέρωση σχετικά με τις προόδους της ιατρικής επιστήμης, τα οποία συνέβαλαν στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και της ιατρικής γενικότερα.

Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα του Συλλόγου ,δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου ανακηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση, ιατρός που κατά γενική αναγνώριση συνέβαλε στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, της Γενικής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας γενικότερα.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, και γενικώς δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση, εκτός εάν τα ίδια τα μέλη επιθυμούν να συνεισφέρουν από μόνα τους στο Σύλλογο.

 1. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου το πρόσωπο εκείνο που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και το πρόσωπο εκείνο που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική ικανότητα.
 3. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής του στα Μητρώα του Συλλόγου.

Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το οποίο αποφασίζει για την εγγραφή.

Δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται η ιδιότητα του μέλους, κάθε μέλος όμως μπορεί να εκπροσωπεί και άλλο μη παρόν τακτικό μέλος εάν υπάρχει προς τούτο γραπτή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή.

Εξαιρείται από αυτή τη δυνατότητα η περίπτωση κατά την οποία λαμβάνει χώρα ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σύλλογο εφόσον προηγουμένως γνωστοποιήσει την παραίτησή του με σχετικό έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις μέχρι της υποβολής της παραίτησής του ταμιακές υποχρεώσεις.

Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Σε περίπτωση αποχώρησης το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 5ο

Εγγραφή Μελών

Ως τακτικό μέλος του Συλλόγου γίνεται δεκτός κάθε ιατρός ειδικευμένος στη Γενική Ιατρική, ύστερα από την υποβολή έγγραφης αίτησής του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του Συλλόγου και αφού καταβάλλει στο Σύλλογο το ποσό των 50ευρώ για δικαίωμα εγγραφής, ποσό το οποίο θα αποτελεί τη συνδρομή του έτους εγγραφής του.

Η αίτηση εγγραφής συζητείται στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται δια της νομίμου πλειοψηφίας λαμβανομένης δια μυστικής ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αιτών αποκτά την ιδιότητα του τακτικού μέλους άμα την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

Τα μέλη καταγράφονται σε ειδικό μητρώο μελών κατ’αύξοντα αριθμό μετά της ημερομηνίας εγγραφής.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται για την εγγραφή του ή μη ως μέλος του Συλλόγου στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από την άσκηση της προσφυγής ,η οποία αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή με απόλυτη πλειοψηφία.

 

Άρθρο 6ο

Εισφορές των μελών

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συλλόγου ως δικαίωμα εγγραφής και ως ετήσια συνδρομή, τα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, όποτε το επιβάλλουν οι περιστάσεις και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν προς το Σύλλογο έκτακτη εισφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να επιβάλλει σε μέλος του Συλλόγου την πειθαρχική ποινή της σύστασης, όταν αυτό αδικαιολόγητα καθυστερεί τη συνδρομή του.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από αυτόν, αφού καταβάλλει τις συνδρομές ολόκληρου του λογιστικού έτους, αρχομένου από την ετήσια Γενική Συνέλευση μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από τη Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:

α.Στην επίπληξη.

β.Στην προσωρινή στέρηση της ιδιότητος του μέλους μέχρι έξι (6) μήνες και

γ.Στην οριστική στέρηση της ιδιότητος του μέλους.

 1. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Πριν από την κρίση πρέπει να προηγείται πάντοτε κλήση προς απολογία που επιδίδεται στο Μέλος του Συλλόγου τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πειθαρχικού Συμβουλίου).Η απολογία δύναται να γίνει εγγράφως ή προφορικά ενώπιον του Συμβουλίου.
 3. Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Συλλόγου αποτελούν:

α.Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και της περί σωματείων νομοθεσίας,

β.Στάση ή διαγωγή που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εκθέτει το Σύλλογο.

γ.Αναξιοπρεπής συμπεριφορά στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο μέλους.

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α.Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β.Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ.Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος μπορεί να προσφύγει εντός δύο (2) μηνών, αφότου γνωστοποιηθεί εγγράφως η κύρωση που του επεβλήθη, ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
 2. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8ο

Αποχώρηση και διαγραφή Μελών

 1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύλλογο δηλώνοντας την πρόθεσή του αυτή εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου παύει από την αποδοχή της παραιτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαια με τη λήξη του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η σχετική δήλωση παραιτήσεως.

  1. Μέλος του Συλλόγου επιτρέπεται να διαγραφεί όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική Νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε εξαιρετική περίπτωση κατά την κρίση του με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:

α.Σε περίπτωση που επί δύο(2) έτη το μέλος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β.Σε περίπτωση παράβασης του Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που το μέλος περιπέσει σε ηθικό παράπτωμα ή προβαίνει σε ενέργειες λόγω ή έργω, οι οποίες αντιβαίνουν στους σκοπούς του Συλλόγου ή εάν απέχει αδικαιολόγητα και για ικανό χρόνο από τις εργασίες του Συλλόγου.

 1. Οι μέχρι της διαγραφής υποχρεώσεις αυτού προς το Σύλλογο είναι ενεργείς και απαιτητές.
 2. Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του.
 3. Μέλος του Συλλόγου που διαγράφηκε από αυτόν παρά τη θέλησή του, εάν η διαγραφή του έγινε αντίθετα προς τους όρους του Καταστατικού ή δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του, δικαιούται εντός δύο (2) μηνών αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η περί αποβολής απόφαση, να προσβάλλει αυτήν ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον πρόκειται περί απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, εφόσον πρόκειται περί απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:

α.Να ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου και να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει ένα (1) έτος από την διαγραφή τους δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.

γ.Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τη χρηματική τους ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές προς το Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

δ.Να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

ε.Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.

στ.Να επιδεικνύουν μεταξύ τους αξιοπρεπή συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ.Να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία που αφορά τους Συλλόγους και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως και των λοιπών Καταστατικών Οργάνων αυτού, οφείλουν δε να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά ικανή να βλάψει αμέσως ή εμμέσως το κύρος και τη δημόσια εικόνα του Συλλόγου.

 1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόμου που αφορά τους Συλλόγους και του Καταστατικού, επισύρει πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 10ο

Δικαιώματα Μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:

α.Να έχουν ίσα δικαιώματα, σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις τους.

β.Να συμμετέχουν, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ,εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στη Διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

γ.Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

δ.Να εκλέγουν στις Γενικές Συνελεύσεις τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά.

Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε.Να προκαλούν τη σύγκληση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

στ.Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.

ζ.Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.

 1. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
 2. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους αυτό δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11ο

Πόροι του Συλλόγου

Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι:

 1. Τακτικοί είναι:

α.Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ.

β.Η ετήσια τακτική συνδρομή η οποία ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ.

 1. Έκτακτοι είναι:

α.Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδίδονται στο Σύλλογο, εκτός εάν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει διαφορετικά, οι οποίες θα επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση.

β.Οι υπέρ του Συλλόγου δωρεές ,κληρονομιές ,κληροδοσίες ,χορηγίες ή επιχορηγήσεις και τυχόν άλλες ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ,Οργανισμούς ,Υπουργεία, Δήμους, Νομαρχίες ως και άλλους φορείς,όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης και λοιπές ενισχύσεις ή χορηγίες που επιδοτούνται από διάφορα προγράμματα.

Οι παραπάνω πόροι γίνονται δεκτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τρόπο συλλογής αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ.Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις,λαχειοφόρους αγορές ,λαχνούς ,εράνους ,εκδρομές ,θεατρικές παραστάσεις,χοροεσπερίδες και λοιπές εκδιηλώσεις,οι τόκοι των κεφαλαίων του Συλλόγου,ως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο Ταμείο του Συλλόγου.

δ.Τα εισοδήματα (πρόσοδοι και τόκοι) που προέρχονται από τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου(κινητή ή ακίνητη περιουσία του).

Η αυξομείωση τόσο του ποσού εγγραφής όσο και της ετήσιας τακτικής συνδρομής όσο και των έκτακτων εισφορών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 12ο

Δωρητές και Ευεργέτες του Συλλόγου

 1. Δωρητής του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλει στο Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό αντίστοιχο προς το διακοσιαπλάσιο έως χιλιαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια αντικείμενα.
 2. Ευεργέτης του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στο Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό αντίστοιχο προς το χιλιαπλάσιο έως δεκάκις χιλιαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια αντικείμενα.

Άρθρο 13ο

Οικονομική Διαχείριση

 1. Η διαχειριστική περίοδος,είναι ετήσια,αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ’εξαίρεση το πρώτο Οικονομικό Έτος αρχίζει από την ημερομηνία εγκρίσεως από το Πρωτοδικείο(δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης) του Καταστατικού του Συλλόγου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
 2. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 3. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
 4. Ο οικονομικός ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 5. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση Διπλότυπο Γραμματίου Είσπραξης σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου το οποίο υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Λογαριασμό σε Πιστωτικό Ίδρυμα.
 7. Η ανάληψη χρημάτων από Πιστωτικό Ίδρυμα, όπου είναι κατατεθειμένα τα χρήματα του Συλλόγου ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 8. Οι πληρωμές του Συλλόγου πραγματοποιούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 9. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον για αυτή έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόκειται για ποσό μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ,σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 10. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι χίλια ευρώ (1.000€) και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

 

Άρθρο 14ο

Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α.Η Γενική Συνέλευση.

Β.Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ.Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 15ο

Γενική Συνέλευση-Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Καταστατικό και το Νόμο αποτελείται δε από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία είναι ταμειακά ενήμερα και τα οποία μόνο έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε παρόν τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί και άλλο μη παρόν τακτικό μέλος, εάν υπάρχει προς τούτο γραπτή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή.

Η διαπίστευση των τακτικών μελών που παρίστανται σε κάθε Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου γίνεται με την υπογραφή αυτών σε ειδική κατάσταση στην οποία υπογράφουν κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 1. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
 2. Όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση και αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη ή τίθεται προς συζήτηση πριν την έναρξη των διαδικασιών ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και με σχετική απόφαση του 1/5 συν ενός των παρόντων μελών ή κάθε άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία.
 3. Θέματα που απορρίπτονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση είναι:

α.Η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

β.Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων ευρώ(5.000€).

γ.Ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη του έτους.

δ.Στις Γ.Σ. όπου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, η εκλογή δια ανατάσεως της χειρός μεταξύ των μελών της, του Προέδρου της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ε.Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τέσσερα (4) έτη.

στ.Η εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε τέσσερα (4) έτη.

ζ.Η εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

η.Η εποπτεία και ο έλεγχος της Διοικήσεως του Συλλόγου.

θ.Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά παραβίαση καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

ι.Οι προσφυγές κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια.Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ασκηθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ιβ.Μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου.

ιγ.Η απόφαση για προσχώρηση του Συλλόγου σε ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές,ευρύτερης εκτάσεως.

ιδ.Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.

ιε.Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιστ.Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.

ιζ.Η διάλυση του Συλλόγου και η διάθεση της περιουσίας του.

ιη.Επικυρώνει ή τροποποιεί την ημερήσια διάταξη που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ιθ.Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Σύλλογο.

ιι.Αποφασίζει για την έγκριση ή μη της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Δικαίωμα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες έχουν εκ των τακτικών μελών μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, ήτοι αυτά τα μέλη που έχουν καταβάλλει τη συνδρομή του προηγούμενου έτους της συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης,προ διμήνου από την ημερομηνία προκήρυξης των Εκλογών.Απαγορεύεται,κατά την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών η τακτοποίηση ταμειακά των μελών που δεν είχαν καταβάλλει τη συνδρομή του προηγούμενου έτους,εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ορίσει διαφορετικά, ύστερα από σχετική πλειοψηφία των 3 / 4 συν ένα, των παρόντων μελών.
  1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

 

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτικών τακτοποιημένων μελών, καθώς επίσης και η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας με έγγραφη αίτησή της.

Η αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρεία της.

Η έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται στα μέλη δέκα πέντε ημέρες (15) πριν από την ημερομηνία που ορίζει η Γενική Συνέλευση και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν ενυπόγραφα από το 1/5 τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση καθώς επίσης και ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προτάσσει και συζητά τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ακολουθούν τις τακτικές σε ζητήματα απαρτίας και διαδικασίας.

Κατά τις τακτικές Συνελεύσεις η ημερησία διάταξη περιλαμβάνει και τα θέματα:

α.Έκθεση απολογισμού και ισολογισμού πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

β.Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης και γενική οικονομική κατάσταση του Συλλόγου του προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός του τρέχοντος.

γ.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του ελέγχου της ενιαύσιας οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου.

δ.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε τέσσερα (4) έτη.

ε.Συζήτηση κάθε θέματος που εγγράφηκε στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νόμιμη διαδικασία,όπως και κάθε αιτήματος που προτείνει έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών(ενυπόγραφα).

στ.Κάθε άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία.

 1. Σύμφωνα με το Πρακτικό Ιδρύσεως του παρόντος Συλλόγου το οποίο υπογράφεται από τα Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου τα οποία προσυπογράφουν και το παρόν Καταστατικό, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί από την πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη της εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του Καταστατικού και την εγγραφή του Συλλόγου στο Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

 

Άρθρο 17ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

  1. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται και ελέγχεται πριν από την εκλογή του Προέδρου αυτής και ισχύει για όλη τη διάρκειά της.
  2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ,όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
  3. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία κατά την πρώτη ημέρα χωρίς άλλη διαδικασία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από επτά (7) ακριβώς ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία σύγκλησής της στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
  4. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για Τροποποίηση του Καταστατικού,για διάλυση του Συλλόγου,για έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών και για την αναστολή των εργασιών του Συλλόγου απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον των 4/5 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3 / 4 αυτών.

 

Άρθρο 18ο

Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης

 1. Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, εκτός εκείνων κατά τις οποίες θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, συντάσσονται δε πρακτικά την ευθύνη της τηρήσεως των οποίων φέρει ο Γενικός Γραμματέας. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 3. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά τις οποίες θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες γίνεται εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα, με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση χειρός. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αναλαμβάνουν αμέσως τη διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να διενεργήσει αρχαιρεσίες.

  1. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προηγείται εισήγηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως ο λόγος δίδεται(βάσει σειράς προτεραιότητας και προκαθορισμένου χρόνου ομιλίας με ευθύνη του Δ.Σ.) σε μέλη της Γενικής Συνέλευσης που εγγράφονται στον κατάλογο ομιλητών και μέχρι τη συμπλήρωση του μεγίστου αριθμού, στα πλαίσια του διαθέσιμου για ομιλίες χρόνου, σε σχέση με το σύνολο του χρόνου διάρκειας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19ο

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

Οι απoφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (ταμειακώς τακτοποιημένων), ήτοι 1 / 2 συν ένα, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου ορίζει διαφορετικά το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευσης των μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε θέματα εκλογής προσώπου η εκλογή γίνεται με απόφαση του Προέδρου.

Για την Τροποποίηση του Καταστατικού, τη Διάλυση του Συλλόγου, την αναστολή των εργασιών του Συλλόγου και την έγκριση εσωτερικών κανονισμών απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία των 4/5 των εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων 3/4 των παρόντων (ταμειακώς τακτοποιημένων) μελών.

Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ,που αφορούν αρχαιρεσίες ,ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, πειθαρχικά παραπτώματα, διαγραφή μελών και εκλογή εφορευτικής επιτροπής, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση της χειρός ,εκτός εάν το 1 / 4 των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών ζητήσουν μυστική ψηφοφορία.

Κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της Νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 20ο

Αρχαιρεσίες

 1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου προκηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το Καταστατικό.

Kάθε τέσσερα (4) χρόνια και στην Tακτική Γενική Συνέλευση γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακά εν τάξει Tακτικά μέλη. Τα έξοδα των εκλογών βαρύνουν τον Σύλλογο.

Την ευθύνη έχει τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τετραετία πριν από τις αρχαιρεσίες, από τη Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη Πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα τα ανωτέρω συντάσσει σχετικό Πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής.

 1. Τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και εκλέγουν τη Διοίκηση του Συλλόγου κατά τις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις. Μπορούν δε να παρίστανται κατ’αυτές και τα επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 2. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών καλούνται όλα τα τακτικά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη με πρόσκληση προ 10 ημερών, όπου θα ορίζεται, ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 3. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύναται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης να παρίσταται και εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να διενεργήσει αρχαιρεσίες.
 5. Με τη λήξη των αρχαιρεσιών γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη των εκλεγέντων με πράξη της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 21ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου

 1. Οι υποψηφιότητες υπό ενιαίο ψηφοδέλτιο, για όλα τα όργανα του Συλλόγου ανεξαρτήτως αριθμού, θα γίνονται δεκτές εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου και μέχρι την 18:00 ώρα της 15ης Ιανουαρίου.Σε περίπτωση όμως που δεν καλύπτεται από τους υποψηφίους ο αριθμός των επτά (7) τακτικών μελών και των τριών (3) αναπληρωματικών,ήτοι εν όλω δέκα (10) υποψηφιότητες,τότε θα δηλώνονται αυτές μέχρι 2 μέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Ομοίως,για το ίδιο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
 3. Η αίτηση υποψηφιότητας, που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική Ιθαγένεια,δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα,που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό και ότι δεν έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο εκλογής για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος-με σταυρό-τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρία (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ανώτατο αριθμό.
 6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
 8. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου, σε περίπτωση δε διαφωνίας η κατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται αυτή και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας η ανάδειξη γίνεται με κλήρωση.
 9. Πρόεδρος επί τρείς (3) συνεχόμενες θητείες του Δ.Σ. δεν δύναται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος για τέταρτη () επί σειρά συνεχόμενη θητεία, άνευ διακοπής τουλάχιστον μιας θητείας.

Άρθρο 22ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, εκλεγόμενα με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 1. Τα τακτικά μέλη απαρτίζονται από έναν (1) Πρόεδρο,έναν (1) Αντιπρόεδρο,έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρείς (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

Άρθρο 23ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α.Διοικεί το Σύλλογο.

β.Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ.Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.

δ.Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε.Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ.Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ.Ενημερώνει σύμφωνα με το Νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι Νόμοι επιβάλλουν.

η.Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.

θ.Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

ι.Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ια.Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

ιβ.Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών στο Σύλλογο και της ετήσιας εισφοράς αυτών καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ.Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ.Διορίζει Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή Τεχνικούς Συμβούλους.

ιε.Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες στο Σύλλογο.

ιστ.Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ.Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου.

ιη.Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού εντύπου και φυλλαδίων.

ιθ.Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ιι.Αποφασίζει και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό σύμφωνα με τους διέποντες αυτά εσωτερικούς κανονισμούς και υποβάλλει κατά τη λήξη της θητείας του στη Γενική Συνέλευση,δια της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τον ισολογισμό και απολογισμό της ενιαυσίας διαχειρίσεώς του προς έγκριση από αυτή.

ιια.Διοικεί, συντονίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα,τις υποθέσεις και την περιουσία του Συλλόγου και συσκέπτεται και συναποφασίζει,παίρνοντας όλα τα πρόσφορα και θεμιτά μέτρα,για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Σύλλογο,σύμφωνα με το Καταστατικό και τους ισχύοντες Νόμους.

ιιβ.Είναι υπεύθυνο,για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και δρα κάτω από κοινή γραμμή και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της.

ιιγ.Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση.

ιιδ.Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.

Άρθρο 24ο

Εκλογή και Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ,διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια αρχομένη από την ημέρα εκλογής του,ενώ οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξή του,διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) έτη κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται ή παραιτούνται κατά τη διάρκεια της θητείας αναπληρούνται από αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους.Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν πάντα τη θητεία των τακτικών μελών.Η ιδιότητα του Προέδρου,του Αντιπροέδρου,του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν δύναται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
 3. Οι επτά (7) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι ανακηρύσσονται με σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,οι επόμενοι δε τρεις (3) ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη.
 4. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρώτο πλειοψηφίσαντα σύμβουλο,ο οποίος προεδρεύει μέχρι της εκλογής του Προέδρου. Εάν το Συμβούλιο,εντός 15 το πολύ ημερών,δεν συγκροτηθεί σε σώμα,τότε θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν,οπότε συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση από την παλαιά Διοίκηση προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο,συγκροτούμενο σε σώμα,οφείλει εντός οκτώ (8) ημερών να παραλάβει από την παλαιά διοίκηση όλα τα της διοικήσεως έγγραφα,φακέλους,βιβλία,σφραγίδες,περιουσιακά στοιχεία κλπ. του Συλλόγου, συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο εις διπλούν.
 2. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά ζητήματα είναι απαραίτητα μυστικές.Επί άλλων θεμάτων είναι φανερές,εκτός αν κάποιο από τα μέλη ζητήσει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία.
 3. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

Άρθρο 25ο

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει:

α.Τακτικά,μία (1) φορά το μήνα με πρόσκληση,ακόμα και τηλεφωνική, του Προέδρου, προ τριών (3) ημερών στα μέλη του,σε τόπο και χρόνο οριζόμενο από αυτόν, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

β.Έκτακτα δε,όταν ήθελε παρουσιασθεί ανάγκη και ζητηθεί εγγράφως από κάποιο μέλος αυτού,οπότε προσκαλείται,πριν από μία (1) ημέρα.Στην πρόσκληση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε μία (1) ημέρα.

Σε αντίθετη περίπτωση,τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση αποστέλλουν αυτή σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου,ορίζοντας ταυτόχρονα τη μέρα και την ώρα της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου,οπότε συνεδριάζει νόμιμα εφόσον υπάρχει απαρτία.Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση,προεδρεύει ένα μέλος που εκλέγεται με απόφαση των μελών.

Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία,εφόσον κατά τη συνεδρίαση αυτού είναι παρόντα τουλάχιστον τα 5/7 των μελών του.
 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του,εφόσον υφίσταται απαρτία κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 4. Σε περίπτωση παραίτησης έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς,θεωρείται ότι παραιτήθηκε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο,οπότε συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των μελών,προς εκλογή Συμβουλίου,δυναμένης της Γενικής Συνελεύσεως να εκλέξει τα ίδια πρόσωπα.
 5. Δικαιοπραξίες που επιχειρεί μέσα στα όρια της εξουσίας του το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνουν το Σύλλογο.
 6. Οι τρέχουσες-επείγουσας φύσεως υποθέσεις του Συλλόγου ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξουσία του οποίου εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αντιπροσώπευση και την εντολή.
 7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει σχετικά με τη λήψη απόφασης που αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Συλλόγου του ιδίου αυτού συμβούλου ή του συζύγου αυτού, είτε εξ αίματος συγγενείς του ως και τον τρίτο βαθμό.
 8. Αποκλείεται της διοίκησης του Συλλόγου κάθε μέλος που στερείται αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου,εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 10. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,αυτό καλείται μεν κανονικά,αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
 11. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Βουλευτού, Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβούλου.
 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
 13. Τα μέλη οφείλουν αμοιβαίο συναδελφικό σεβασμό κατά τις Συνελεύσεις και ανακαλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο, όταν όμως παρεκτρέπονται αφαιρείται από αυτούς ο λόγος.

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος:

α.Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως άμα υπάρξει απαρτία,όπου αναγιγνώσκονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης,τα οποία και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση της χειρός υπογραφόμενα δεόντως από τον Πρόεδρο,το Γενικό Γραμματέα,ως και δέκα μέλη από τη Γενική Συνέλευση οριζόμενα.Στη συνέχεια η Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων,στην οποία ο Πρόεδρος δίδει το λόγο κατά σειρά στους εισηγητές,όπως και σε όποιον επιθυμεί να λάβει αυτόν,αφού προηγουμένους δηλώσει αυτό,εγγραφόμενος στο προς τούτο Βιβλίο Συνελεύσεων. Πρόταση υποβαλλόμενη στη Συνέλευση για συζήτηση ή ψηφοφορία δεν γίνεται δεκτή παρά του Προέδρου αν δεν γίνει εγγράφως από τον προτείνοντα.

β.Συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα,το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες τους.

γ.Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών και μεριμνά για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

δ.Εκπροσωπεί μαζί με το Γραμματέα το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων,των κρατικών Αρχών και των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

ε.Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις,εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ.Διεξάγει με το Γενικό Γραμματέα και υπογράφει αλληλογραφία.

ζ.Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

η.Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών,τις επιταγές κλπ. και αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται με το Γενικό Γραμματέα.

θ.Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται με το Γενικό Γραμματέα.

ι.Κινεί,συνυπογράφοντας με τον Ταμία,το λογαριασμό του Συλλόγου σε πιστωτικό ίδρυμα και αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται με το Γενικό Γραμματέα.

ια.Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ιβ.Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

ιγ.Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ιδ.Θέτει τα προβλήματα σε ψηφοφορία.

ιε.Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο ή ανακοίνωση.

ιστ.Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τον Γραμματέα.

ιζ.Ελέγχει και υπογράφει πρώτος τα πρακτικά.

ιι.Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου,τον αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

 1. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.Στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου.
 3. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,εκτός από τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 28ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας:

α.Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.

β.Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ.Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και υπογραφή τους από όλα τα μέλη.

δ.Τηρεί τα αρχεία και βιβλία του Συλλόγου,είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε.Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ.Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως,του Διοικητικού Συμβουλίου,της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ζ.Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο,τα εξερχόμενα έγγραφα,φροντίζει για τη δακτυλογράφηση κειμένων και εκδίδει εντάλματα πληρωμών.

η.Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των κάτωθι Βιβλίων:

 • Το Μητρώο των Μελών
 • Το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
 • Το Βιβλίο των Πρακτικών της Γ.Σ.
 • Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου
  1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αυτός αναπληρώνεται από ένα από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,εκτός από τον Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο και τον Ταμία.

Άρθρο 29ο

Αρμοδιότητες Ταμία

 1. Ο Ταμίας:

α.Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Συλλόγου,όσο και την υπόλοιπη κινητή περιουσία αυτού.

β.Ενεργεί πληρωμές και εισπράττει απευθείας ο ίδιος όσα οφείλονται στο Σύλλογο ή διατίθενται για το Σύλλογο από οποιαδήποτε πηγή βάσει ενταλμάτων πληρωμής και Γραμματίων είσπραξης που σφραγίζονται και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο. Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται,τις πληρωμές και εισπράξεις ενεργεί ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

γ.Κινεί με τον Πρόεδρο το λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα με επιταγή ή με απόδειξη ανάληψης χρημάτων προσυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται,την κίνηση του λογαριασμού ενεργεί ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

δ.Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,της Εξελεγκτικής Επιτροπής,της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου,όταν του ζητηθεί,κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

ε.Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

στ.Υποβάλλει κάθε τρίμηνο (3μηνο) συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ.Καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου,μπορεί δε να κρατήσει στα χέρια του για τις τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου μέχρι 300 ευρω.

η.Κάνει αναλήψεις χρημάτων από πιστωτικό ίδρυμα,με επιταγή ή απόδειξη ανάληψης χρημάτων προσυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

θ.Συντάσσει τον Ισολογισμό της διαχείρισης που πέρασε και το Γενικό Προυπολογισμό του επόμενου χρόνου και τα υποβάλλει για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελικά.

ι.Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση του Βιβλίου Εισπράξεων και Πληρωμών και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

ια.Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή νομίμων παραστατικών.

ιι.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,αυτόν αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ουδέποτε μπορεί να συνυπάρξει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Ταμία και του Προέδρου.

 

 

 

 

Άρθρο 30ο

Σύμβουλοι

Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτούς.

 

Άρθρο 31ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους, που εκλέγονται ταυτόχρονα και για τον ίδιο χρόνο με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανά τετραετία.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

  1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
  2. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση,που την συγκαλεί το μέλος που πλειοψήφισε μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης του οποιουδήποτε μέλους,εκλέγει τον Προιστάμενο και το Γραμματέα αυτής και υποχρεούται να ελέγχει την Ταμειακή Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά κάθε χρόνο,έκτακτα δε όταν κρίνει αυτό αναγκαίο,καταχωρούσα στο τηρούμενο βιβλίο πορισμάτων τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτής και υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή της επί της διαχειρίσεως του υπολοίπου.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δικαιούνται οποτεδήποτε να ελέγχουν τα βιβλία,τα δικαιολογητικά,τα βιβλιάρια καταθέσεων και τα μετρητά του Ταμείου του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε.

Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος μία φορά το χρόνο πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα,έκτακτα δε,οποτεδήποτε η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη ελέγχου.

   1. Κατά τη διάρκεια της απολογιστικής συνέλευσης υποχρεούται να εμφανίζει συνοπτική έκθεση ελέγχου της διαχείρισης του Συλλόγου,τελεί δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της,μπορεί δε σε περίπτωση ανωμαλίας στη διαχείριση του Δ.Σ. να προκαλεί εγγράφως δια του Προέδρου του Δ.Σ. τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα και εάν αρνηθεί αυτός (ο Πρόεδρος του Δ.Σ.) μπορεί να συγκαλεί η ίδια την Γενική Συνέλευση.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή,οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
   2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εντός του πρώτου 10 ημέρου του μήνα της συγκληθησομένης ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να παραλάβει τα βιβλία της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οφείλει να τα παραδώσει στον Προιστάμενο αυτής προς έλεγχο και κατάρτιση της Εκθέσεως Ελέγχου αυτής.
   3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγκαλεί μια έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός του διαστήματος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον διαπιστωθεί αναμφισβήτητα παρεκτροπή αυτού από τις βασικές διατάξεις του Καταστατικού.
   4. Στις εργασίες της Επιτροπής αυτής προΐσταται το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και επί ισοψηφίας αυτός που θα αναδειχθεί με κλήρο.
   5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή,τηρεί βιβλίο πρακτικών και εκθέσεων,όπου καταχωρεί τα πρακτικά των ελέγχων που διενεργεί.

 

 

 

 

Άρθρο 32ο

Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό.
 2. Κάθε Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.
 3. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται από τη Γ.Σ., για την απαρτία της οποίας χρειάζεται η παρουσία των 4/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 4. Για να ληφθεί σχετική απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
 5. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 33ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Δ.Σ. εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.
 3. Η απόφαση για την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών λαμβάνεται από τη Γ.Σ.,για την απαρτία της οποίας χρειάζεται η παρουσία των 4/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 4. Για να ληφθεί σχετική απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

 

Άρθρο 34ο

Διάρκεια-Διάλυση-Τύχη περιουσίας του Συλλόγου

 1. Η διάρκεια του Συλλόγου είναι αόριστη.
 2. Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ.,για τη λήψη της οποίας απαιτείται συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον των 4/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3 / 4 αυτών.
 3. Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Δ.Σ. με το 1/5 τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ή η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
 4. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου για παράβαση του Νόμου που διέπει τα Σωματεία ή για παράβαση του Καταστατικού αν το ζητήσει η διοίκηση ή το 1/5 των τακτικών ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του.
 5. Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία.

 

Άρθρο 35ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

 1. Υποχρεωτικά:

α.Μητρώο Μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σύλλογο.

β.Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των Μελών.

δ.Βιβλίο Εισπράξεων-Πληρωμών.

ε.Βιβλίο Ιστορίας του Συλλόγου.

 1. Προαιρετικά:

α.Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

β.Βιβλίο (αρχείο) Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

γ.Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.

δ.Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

 

Άρθρο 36ο

Γενική διάταξη

Για κάθε ζήτημα διοίκησης και διαχείρισης του Συλλόγου που δεν προβλέπεται από το παρόν Κατασταστικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του ή το Νόμο, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 3/5.

 

Άρθρο 37ο

Έγκριση Καταστατικού

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα, διαβάστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, ομόφωνα σήμερα την 27 Απριλίου 2010 κατ’άρθρο και στο σύνολό του από τα παρακάτω Ιδρυτικά Μέλη, που το υπογράφουν και οι οποίοι συνήλθαν για το σκοπό αυτό σήμερα στην Αθήνα και επί της οδού Ακαδημίας 15, θα ισχύει δε αυτό από την καταχώρησή του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τους σχετικούς ορισμούς της Σωματειακής Νομοθεσίας.

 

Το Καταστατικό αυτό του Συλλόγου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)» και στην Αγγλική «Greek College of General Practitioners (G.C.G.P.)» υπογράφηκε από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη όπως ακολουθεί:

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ