ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
02/04/2015
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΟΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΠΥ
26/05/2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014

Αθήνα, 06/04/2015

Αρ. Πρωτοκ.: 2463

Προς: Διοικητή 6ης ΥΠε

 

Κοιν.: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Αξιολόγηση ιατρών του Κ.Υ. για το έτος 2014»

 

Κύριε Διοικητά,

Κατ ́ αρχήν διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον εμπαιγμό μας για το θέμα του Συντονιστή Διευθυντή στα Κ.Υ. διότι ενώ έχει τεθεί στην 6η ΥΠε από 21/9/2012, με το έγγραφο 7624 του Γ.Ν. Αιγίου, διαβιβάστηκε προς επίλυση στο Υπουργείο Υγείας έναν ολόκληρο μήνα μετά το ερώτημα μας (1566/12-12-2012). Δηλαδή τέσσερις ολόκληρους μήνες από την στιγμή που έλαβε γνώση η 6η ΥΠε, και αφού με την ερμηνεία του Ν. 3754/09 που εν τω μεταξύ έκανε (17050/27-11-12) δεν θεώρησε τα Κ.Υ. τμήματα των Νοσοκομείων, παραπέμψε την επίλυση στο Υπουργείο Υγείας.
Περαιτέρω με την αστήριχτη αυτή ερμηνεία δεν δύνανται να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις των γιατρών των Κ.Υ., για το έτος 2014, διότι η αξιολόγηση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (άρθρο 36, παρ. 2)

2. Για την αξιολόγηση του κλινικού και εν γένει ιατρικού έργου των γιατρών του Ε.Σ.Υ., της ανταπόκρισής τους στις επιταγές του ιατρικού λειτουργήματος, της τήρησης των υποχρεώσεών τους και της εν γένει υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσής τους, τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος στο οποίο ο γιατρός υπηρετεί και στον οποίο περιέχονται οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Οι εκθέσεις συντάσσονται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους από το Διευθυντή του τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως δεύτερο κριτή και γνωστοποιούνται στον κρινόμενο. Οι κρινόμενοι πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους μπορούν να υποβάλουν έκθεση για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά την ερμηνεία που έχουν δώσει οι υπηρεσίες της 6ης ΥΠε, το Κέντρο Υγείας δεν αποτελεί τμήμα και φυσικά, κατά την ίδια ερμηνεία, οι γιατροί του δεν ανήκουν στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου ο οποίος αποτελείται από τμήματα.

 

Συνεπώς, πάντα κατά την ερμηνεία της 6ης ΥΠε, ο Διευθυντής του Κ.Υ. δεν είναι αρμόδιος να συντάξει εκθέσεις αξιολόγησης. Ομοίως αναρμόδιος είναι ως δεύτερος κριτής και ο Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα.

Βεβαίως χωρίς εκθέσεις αξιολόγησης δεν είναι δυνατή και η εξέλιξη των γιατρών, όπως ομαλώς γινόταν μέχρι σήμερα, και οι διαμαρτυρίες των γιατρών θα είναι κάτι περισσότερο από εύλογες. Θα είναι πλήρως δικαιολογημένες.

Θέλουμε να ελπίζουμε, κ. Διοικητά ότι θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην επίλυση του θέματος διότι κάθε φορά που θα ανακύπτει θέμα ερμηνείας, εάν δηλαδή το Κ.Υ. αποτελεί ή όχι τμήμα του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται, θα αντιμετωπίζετε εσείς μεν ένα ̈βουνό ̈ προβλημάτων οι δε γιατροί των Κ.Υ. μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία η οποία θα καταλήγει στην υπηρεσιακή τους τιμωρία.

 

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

ΠΗΓΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ                          ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ